1920 - dark infantry
1920 - dark infantry

concept art of some tesla experimental unit from my 1920+ series and ‘Scythe’ game, , cheers!

More artwork
Jakub rozalski 00 bukasmallartJakub rozalski over my dex body smallJakub rozalski stalker small