'cyborg swordsman'
'cyborg swordsman'

daily spitpainting, 'cyborg swordsman', 30min

More artwork
Jakub rozalski thor tyr strong bond smallJakub rozalski desert eagle ih smallJakub rozalski usonia harvest 042021small