1920 - stranger in the wood
1920 - stranger in the wood

new concept art/illustration from my 1920+ world, hope you like it, cheers!

More artwork
Jakub rozalski 00 bukasmallartJakub rozalski over my dex body smallJakub rozalski stalker small