Jakub rozalski dark infantry 1920
Jakub rozalski factory illustration 04 darkrecruits
1920 - dark infantry

concept art of some tesla experimental unit from my 1920+ series and ‘Scythe’ game, , cheers!

More artwork
Jakub rozalski wilkuuJakub rozalski wrong place wrong godJakub rozalski 1920 polanian lancers on the patrol